Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
ARTYKUŁY
Od 4 lat pracuję jako operator koparki u tego samego przedsiębiorcy. Uważam, że swoją pracę zawsze wykonywałem sumiennie i bezproblemowo. Jeden raz, cztery miesiące temu zdarzyło się mi wprawdzie bez usprawiedliwienia nie przyjść do pracy ale później przez tydzień zostawałem za zgodą szefa dłużej i nadrobiłem dzień nieobecności. Dwa dni temu otrzymałem oświadczenie mojego pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) z uwagi na opisaną nieobecność i zaniedbywanie obowiązków pracowniczych. Jestem strasznie zaskoczony tą sytuacją i uważam, że szef nie ma racji. Co mam robić?
Umowny stosunek pracy może ustać bądź przez wygaśnięcie, które następuje z mocy samego prawa bądź przez  rozwiązanie będące wynikiem takich czynności  prawnych jak  porozumienie stron,  wypowiedzenie lub jak w przedstawionym wypadku przez oświadczenie o rozwiązanie bez wypowiedzenia. Każdy z trybów ustania stosunku pracy jest ściśle uzależniony od wielu, zróżnicowanych  czynników, których zaistnienie wymagane jest przez obowiązujące przepisy prawa pracy. Kwestię rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę bez wypowiedzenia reguluje w zasadniczym zakresie ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodek pracy. Z uwagi na fakt, iż nie jest to zwyczajny sposób ustania stosunku pracy (powoduje bowiem ten skutek w zasadzie natychmiast w momencie dojścia do wiadomości pracownika) a dodatkowo pociąga za sobą najczęściej dosyć  poważne konsekwencje społeczne i ekonomiczne, dopuszczalny jest tylko w wyjątkowych i ściśle określonych sytuacjach. Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika tylko w  trzech, następujących przypadkach:  w razie  ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, w razie popełnienia przez pracownika  w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go  na zajmowanym stanowisku a przestępstwo to jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem oraz w razie zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Należy w tym miejscu dodatkowo pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy a  w wypadku gdy danego pracownika reprezentuje zakładowa organizacja związkowa, koniecznym jest zawiadomienie jej przez pracodawcę o przyczynie uzasadniającej takie rozwiązanie umowy. 


Bardzo ważnym wymogiem dotyczącym oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jest konieczność dokonania go w formie pisemnej wraz z pouczeniem o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu (tzn. dokładnym oznaczeniem wymaganego terminu na wniesienie odwołania oraz danych dotyczących właściwego w sprawie  sądu). Oświadczenie takie należy uważać za złożone dopiero z chwilą, gdy doszło do wiadomości pracownika w taki sposób, żeby mógł zapoznać się z jego treścią. Rozwiązanie umowy w omawianym trybie jako, że jest nadzwyczajnym sposobem rozwiązania stosunku pracy musi być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo i z dużą ostrożnością bowiem w wypadku trafienia sprawy do sądu to właśnie na nim  spoczywać będzie ciężar udowodnienia jednej z trzech przyczyn rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku, gdy pracodawca zarzuci nam ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, będzie zmuszony wykazać, iż w związku z naszym zachowaniem w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa naruszyliśmy konkretnie określone obowiązki czym dodatkowo spowodowaliśmy zagrożenie interesów lub istotną szkodę w mieniu pracodawcy.


W wypadku zatem, gdy nie zgadzamy się z rozwiązaniem naszej umowy bez wypowiedzenia, powinniśmy złożyć odwołanie-pozew do  właściwego miejscowo sądu rejonowego  – sądu pracy w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia zawiadomienia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bądź też (jeśli istnieje taka możliwość)  w ramach postępowania pojednawczego do właściwej zakładowej komisji pojednawczej. W odwołaniu możemy domagać się aby sąd nakazał przywrócenie nas do pracy na poprzednich warunkach albo zasądził od pracodawcy odszkodowanie. Zasadniczo pracownik w opisywanej sytuacji zwolniony jest od konieczności uiszczania kosztów sądowych jedynie w sytuacji gdy nasze żądnie przekroczy kwotę 50 000 zł koniecznym jest wniesienie stosownej opłaty. 
Kancelaria Adwokacka
Szymon Bubka

83-110 Tczew
ul. Paderewskiego 7/2
adwokat@szymonbubka.pl
+48 602 301 719
58 532 13 00
© 2011 Kancelaria Adwokacka Szymon Bubka. Wszelkie prawa zastrzeżone.Projekt i wykonanie: