Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
ARTYKUŁY
Od trzech miesięcy mamy nowego sąsiada, który jest muzykiem. Od tego czasu, regularnie dwa lub trzy razy w tygodniu, wieczorem sąsiad organizuje u siebie próby zespołu. Przez ponad trzy godziny w całej okolicy słychać ryk gitar i dudnienie perkusji. Próby kończą się często po godzinie 24.00 a w sąsiedztwie mieszkają zarówno ludzie starsi jak i małżeństwa z małymi dziećmi. Wszyscy są oburzeni tą sytuacją a wielokrotne próby ugodowego rozwiązania problemu nie
przynoszą efektu.. Co robić?
Przedstawiony problem i związane z nim zagadnienia są przedmiotem regulacji przepisów kilku dziedzin prawa. Jedną z nich jest Kodeks wykroczeń. Zgodnie z treścią art. 51 tej ustawy  kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca między innymi  spokój i spoczynek nocny podlega karze aresztu,ograniczenia wolności albo grzywny.  Przez zakłócenie spoczynku nocnego należy rozumieć  pozbawienie przynajmniej jednego z sąsiadów, odpoczynku w ciszy


Obowiązuje ona, w typowych sytuacjach, od godz. 22:00 do 6:00. W tym miejscu należy dodatkowo zwrócić uwagę, że  odpoczynek ten nie musi przybierać tylko formy snu. Może to być także np. czytanie prasy, rozwiązywanie krzyżówek.  W opisanym przypadku, każdy z sąsiadów,  który czuje się  pokrzywdzony zachowaniem muzyka, może złożyć na Policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Dobrze jest  w takiej sytuacji wskazać osoby, które były świadkami nagannego zachowania sąsiada.   Jeżeli organy ścigania po przeprowadzeniu czynności  wyjaśniających dojdą do przekonania, iż jego zachowanie wyczerpuje znamiona wykroczenia, kierują do sądu wniosek o ukaranie sprawcy.  O przesłaniu takiego wniosku oskarżyciel publiczny zawiadamia ujawnionego pokrzywdzonego, wskazując sąd, do którego wniosek skierowano.  Pokrzywdzony zaś może w terminie 7 dni od otrzymania  tego zawiadomienia, oświadczyć, że będzie działać obok oskarżyciela publicznego jako oskarżyciel posiłkowy. Przysługuje mu również prawo do ustanowienia pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego. Pomocy w omawianym przypadku można również poszukiwać na gruncie przepisów prawa cywilnego.  Także ono zabrania podejmowania szeregu działań szkodzących sąsiadom. Dotyczy tej kwestii  między innymi  art. 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym  właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.    Te przenikające na nieruchomości sąsiednie działania, zwane w języku prawniczym  immisjami pośrednimi, mogą przybierać różną postać np. wytwarzania dymu podczas palenia przez sąsiada ogniska,  wytwarzania przykrego zapachu w wyniku hodowli zwierząt, wytwarzania cienia na skutek  nasadzenia wysokopiennych roślin na granicy sąsiadującej działki a także, jak w omawianym przypadku, wytwarzania nadmiernego  hałasu.  Jeżeli sąsiad muzyk nie chce dobrowolnie zaprzestać wieczornych prób swojego zespołu, istnieje możliwość wystąpienia do sądu  z powództwem o nakazanie mu zaniechania naruszeń i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. W zależności od wartości przedmiotu sporu właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy lub okręgowy a z żądaniem zakazu immisji może wystąpić nie tylko właściciel nieruchomości ale również np. jej najemca lub dzierżawca. Jeżeli dodatkowo zakłócenia wywołają jakąś szkodę, możliwe jest dochodzenie odszkodowania w oparciu o zasady ogólne.  Sąd ustalając czy faktycznie zachowanie naszego sąsiada przekroczyło przeciętną miarę będzie  brał pod uwagę różne kryteria między innymi rodzaj nieruchomości (np. grunty rolne, ogród działkowy, mieszkanie w bloku, dom jednorodzinny) a także miejsca ich położenia (np. w centrum dużego miasta, w dzielnicy przemysłowej czy też z dala od zabudowań). W przypadku głośnego wytwarzania dźwięków, znaczenie dla rozstrzygnięcia mogą mieć także między innym przepisy  określające normy dopuszczalnego hałasu w środowisku.  Zgodnie z ich treścią hałas pochodzący z innych źródeł niż drogi i linie kolejowe nie może przekroczyć 50 dB w dzień a w nocy 40dB. 


W przypadku, gdy  sąsiedzi  są członkami wspólnoty mieszkaniowej, po spełnieniu kilku warunków, zastosowanie może znaleźć w przedmiotowej sytuacji art. 16 Ustawy o własności lokali, który uprawnia wspólnotę mieszkaniową do żądania na drodze sądowej  sprzedaży lokalu w trybie licytacji, jeżeli jego właściciel lub inne osoby ten lokal zajmujące  (rodzina, bliscy, goście właściciela, najemcy) w sposób rażący lub uporczywy wykraczają przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu lub swoim zachowaniem czynią korzystanie z innych lokali uciążliwym. Z przedstawionego uprawnienia może również  skorzystać zarząd spółdzielni mieszkaniowej działający na wniosek rady nadzorczej.  
Kancelaria Adwokacka
Szymon Bubka

83-110 Tczew
ul. Paderewskiego 7/2
adwokat@szymonbubka.pl
+48 602 301 719
58 532 13 00
© 2011 Kancelaria Adwokacka Szymon Bubka. Wszelkie prawa zastrzeżone.Projekt i wykonanie: