602 301 719 / 58 532 13 00 adwokat@szymonbubka.pl

profesjonalna obsługa

klienci INDYWIDUALNI

Nasze usługi

Prawo rodzinne

Prawo cywilne

Prawo karne

Prawo pracy

Prawo spadkowe

Prawo handlowe

Prawo administracyjne

postępowanie egzekucyjne

Prawo rodzinne, w szczególności sprawy dotyczące:

 • rozwodu i separacji,
 • podziału majątku małżonków,
 • uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi,
 • zaprzeczenia i ustalenia ojcostwa,
 • władzy rodzicielskiej,
 • alimentów na rzecz dzieci i małżonka,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • ubezwłasnowolnienia,
 • spraw nieletnich.

Prawo karne, w szczególności sprawy dotyczące:

 • obrony na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,
 • obrony oskarżonego w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowania klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary,
 • systemu dozoru elektronicznego,
 • postępowania o ułaskawienie,
 • sporządzania aktów oskarżenia i reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 • postępowania karno-skarbowego,
 • postępowania o wykroczenia.

Prawo spadkowe, w szczególności sprawy dotyczące dotyczące:

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • działu spadku,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zapisu i zachowku,
 • testamentów.

Prawo cywilne, w szczególności sprawy dotyczące:

 • sporządzania umów, opinii prawnych, pozwów, apelacji, skarg, zażaleń i innych pism procesowych,
 • dochodzenia wierzytelności,
 • dochodzenia odszkodowań ( wypadki w pracy, odszkodowania od szpitali, wypadki komunikacyjne),
 • ochrony dóbr osobistych,
 • zasiedzenia,
 • eksmisji,
 • służebności,
 • ochrony praw konsumenta,
 • postępowania egzekucyjnego,
 • prawa lokalowego,
 • praw i obowiązków stron stosunków umownych ( sprzedaż, najem, zlecenia),
 • kwestii związanych z utratą lub zniszczeniem mienia.

Prawo pracy, w szczególności sprawy dotyczące dotyczące:

 • reprezentowania pracowników w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowania pracodawców w postępowaniu sądowym,
 • sporządzania opinii z zakresu prawa pracy,
 • doradztwa z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenia negocjacji ,
 • sporządzania regulaminów pracy, statutów oraz innych aktów prawa pracy
 • negocjowania i przygotowywania umów o pracę, umów z członkami władz spółek oraz kadrą kierowniczą, w tym kontraktów menadzerskich,
 • mobbingu i dyskryminacji,
 • zakazu konkurencji.
 • ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • przygotowywania dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy,

Prawo administracyjne, w szczególności sprawy dotyczące:

 • reprezentowania podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w postępowaniu przed organami administracyjnymi i sądownictwem administracyjnym,
 • sporządzania pism i skarg związanych z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego,
 • procesów inwestycyjnych,
 • prawa budowlanego,
 • zagadnień obywatelskich,
 • koncesji i zezwoleń.

Postępowanie egzekucyjne, w szczególności sprawy dotyczące:

 • egzekwowania należności pieniężnych i niepieniężnych,
 • wezwań do zapłaty,
 • skarg na czynności komornika ,
 • powództw przeciwegzekucyjnych,
 • wniosków o wyłączenie spod egzekucji,
 • zawierania pozasądowych ugód.

Skontaktuj się z nami

ul. Paderewskiego 7/2, 83-110 Tczew

+48 602 301 719 / 58 532 13 00

adwokat@szymonbubka.pl